Katharina 新西兰开放自由之旅

五 5th

Katharina 新西兰开放自由之旅

Posted by with No Comments Loading喜欢

Katharina_on_the_road_02

德国摄影师 Katharina 目前在新西兰旅行,她跟我们分享了她美丽的旅行摄影,拍摄了在新西兰发生的有趣的事情,和壮美的新西兰山川。 Katharina 说:“她离开德国的家,离开一切与金钱、生活、工作相关的事情,来到了美丽的新西兰。燃烧自己对自由的渴望,找一个真正充实的生活,打开自己的心扉充分拥抱自己的梦想,这就是我来这个地方的目的。”让我们一起欣赏这个拥抱自由之旅的美丽图像吧!

Katharina_on_the_road_03 Katharina_on_the_road_04 Katharina_on_the_road_05 Katharina_on_the_road_06 Katharina_on_the_road_07 Katharina_on_the_road_08 Katharina_on_the_road_09 Katharina_on_the_road_10 Katharina_on_the_road_11 Katharina_on_the_road_12 Katharina_on_the_road_14 Katharina_on_the_road_15 Katharina_on_the_road_16 Katharina_on_the_road_17 Katharina_on_the_road_18 Katharina_on_the_road_19 Katharina_on_the_road_21 Katharina_on_the_road_23 Katharina_on_the_road_26 Katharina_on_the_road_27 Katharina_on_the_road_28 Katharina_on_the_road_29无觅相关文章插件,快速提升流量